ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wizyta
w
Zespole
Szkół
Plastycznych
w
KatowicachKatowice 2010

Katowice 2012
galeria 1,
galeria 2

Katowice 2013

Katowice 2015
relacja
galeria

Katowice 2016

Katowice 2017

Katowice 2018

Katowice 2019


  

Wizyta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach

Wyjazd związany był z wystawą prac uczniów reprezentujących czternaście szkół, które uczestniczyły w Ogólnopolskim Przeglądzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach (4-5 marca 2016 roku). Uczestnikami wyjazdu byli – uczniowie klasy IV OSSP, IIa LP i IIb LP, a opiekunami grupy – w-ce dyr. ds. art. Paweł Nowakowski, Agnieszka Sowińska, Elżbieta Sójta i Justyna Baińska.

Organizatorem przeglądów plastycznych jest Centrum Edukacji Artystycznej. Odbywają się one w systemie trzyetapowym: I etap – szkolny, II etap – makroregionalny, III etap – ogólnopolski.

Przeglądy mają na celu:
- dokonanie oceny poziomu kształcenia w przedmiotach artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby;
- umożliwienie prezentacji uczniów i promocję utalentowanej młodzieży;
- wymianę doświadczeń pedagogicznych;
- wymianę w zakresie najnowszych tendencji w nauczaniu przedmiotów artystycznych.

I ETAP SZKOLNY:
1. Polega na prezentacji prac plastycznych, będących efektem realizacji programu nauczania w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby.
2. Prezentowane przez uczniów prace ocenia komisja powołana przez dyrektora danej szkoły, składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych, uczących rysunku, malarstwa oraz rzeźby.

II ETAP MAKROREGIONALNY:
1. Każda szkoła/zespół szkół do II etapu typuje trzech uczniów, którzy będą ją reprezentować w poszczególnych dziedzinach.
2. Wytypowany uczeń na miejscu wykonuje pracę z wybranej dziedziny oraz prezentuje przywiezione prace z etapu szkolnego z dwóch dziedzin spośród rysunku, malarstwa i rzeźby.
3. Prace ocenia komisja powołana corocznie przez dyrektora CEA. W skład komisji wchodzi sześciu jurorów, powoływanych co roku, spośród wybitnych artystów – pedagogów wyższych szkół plastycznych.

Naszą szkołę w tym roku reprezentowali następujący uczniowie:
- Maja Skowronek (kl. IIIa LP);
- Anita Pikala (kl. IIIb LP);
- Abigail Frączek (kl. IIIb LP).

III ETAP OGÓLNOPOLSKI:
1. Organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej.
2. W III etapie udział biorą finaliści przeglądów makroregionalnych, którzy zajęli miejsca od 1 do 5.
3. Udział uczniów w III etapie polega na uczestniczeniu w warsztatach plastycznych, w czasie których wykonywane są prace z rysunku, malarstwa lub rzeźby (do wyboru), kompozycji na zadany temat oraz autoprezentacji połączonej z rozmową mającą na celu poznanie zdolności intelektualnych, a także głębszych zainteresowań artystycznych i kulturalnych.
4. Komisja typuje laureatów Przeglądu Plastycznego, którym zostanie przyznane prawo do ubiegania się o przyjęcie bez rekrutacji w następnym roku akademickim na jedno z ośmiu miejsc na kierunkach artystycznych, zagwarantowanych przez uczelnie artystyczne nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęte miejsce w III etapie będzie brane pod uwagę przy decyzjach przyjęć na poszczególne uczelnie (średnio jedna uczelnia – jedno miejsce).

W galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach można było obejrzeć prace z rysunku, malarstwa i rzeźby wykonane przez uczestników przeglądu podczas jego części praktycznej (4 marca 2016 roku) oraz te, które zostały przywiezione przez uczniów z macierzystych szkół. Komisja przyznawała w poszczególnych kategoriach punkty, a ich suma decydowała o zajętym miejscu. Troje naszych reprezentantów dzielnie walczyło o jak najlepsze wyniki, dając z siebie wszystko, mimo dużego stresu i presji. Zajęli 9 miejsce. Było ono lepszym wynikiem w porównaniu z ubiegłorocznymi rezultatami. Opiekunami naszych uczniów (z ramienia szkoły) – była Joanna Kierzkowska-Kłys oraz Piotr Izydorczyk.

Analiza wystawionych prac pozwoliła zaobserwować, jak uczniowie innych szkół realizują tematy, które uwzględnia regulamin przeglądu, w jaki sposób kształtują się relacje między formą a treścią eksponowanych prac. Dzięki wystawie, którą można było obejrzeć w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, uczniowie „Łódzkiego Plastyka” dowiedzieli się, jak rysują, malują i rzeźbią inni młodzi ludzie. Przekonali się, jak wygląda ich sposób budowania kompozycji i co sami w związku z tym mogliby zmienić w swojej twórczości. Była to bardzo wartościowa lekcja dla klasy IV OSSP, IIa LP i IIb LP. Dała możliwość spojrzenia na różnorodność postaw twórczych i dokonania analizy zastosowanych środków wyrazu wystawionych prac, które zdobyły najwyższą ilość punktów (w ramach poszczególnych dyscyplin plastycznych). Było dużo pozytywnych wrażeń i opinii, zarówno względem samej wystawy, jak i katowickiej szkoły zbudowanej z dużym rozmachem, ze wspaniałym i profesjonalnym wyposażeniem.

Wszystkie pracownie, zgodnie z tradycją, zaproponowały profesjonalnie przygotowaną prezentację dorobku uczniów. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć, co konkretnie robi się w ramach poszczególnych specjalności.

Paweł Nowakowski

Zapraszamy do galerii: ...więcej,