ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk
Pięknych
  


szkoła sześcioletnia dla absolwentów szkół podstawowych

w skład wchodzą: 3-letnie gimnazjum + 3-letnie liceum

specjalności:

 • specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne

  Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne występujące wcześniej pod nazwami Reklama wizualna oraz Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji na poziomie akademickim.


 • specjalność: formy użytkowe - wzornictwo, specjalizacja: projektowanie wyrobów artystycznych

  Projektowanie wyrobów artystycznych to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe – wzornictwo. Jego specyfikę stanowi wzajemna zależność funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną i technologiczną w zakresie podstaw projektowania produktu – wyrobów artystycznych unikatowych i użytkowych. Nabywa umiejętności budowy formy posiadającej cechy użytkowe oraz indywidualne cechy plastyczne w zakresie ogólnej struktury, kompozycji, detalu, dekoracji i kolorystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne, zdobyte w ramach


 • specjalność: aranżacja przestrzeni, specjalizacja: projektowanie przestrzeni wystawienniczej

  Projektowanie przestrzeni wystawienniczej to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Aranżacja przestrzeni, występująca dotychczas pod nazwą: Wystawiennictwo. Uczeń zdobywa wiedzę dotyczącą zagadnień kształtowania przestrzeni wystawienniczej, w tym stoisk reklamowych, wystaw artystycznych i problemowych. Kształtowana jest świadomość estetyczna i umiejętność sprawnego wykorzystywania narzędzi i technologii niezbędnych do aranżacji wystaw i projektowania przestrzennego form wystawienniczych. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim. (…)


 • specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: publikacje multimedialne

  Projektowanie publikacji multimedialnych, takich jak: strony internetowe i banery. Projektowanie graficzne, realizowane z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, posługiwanie się narzędziami oprogramowania multimedialnego i graficznego 2D i 3D oraz przestrzenią wirtualną.