ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Cele
Stowarzyszenia
Wspierania
Twórczości
  


Z A W I E S Z O N E

 1. Wspieranie Zespołu Szkół Plastycznych w Łodzi im. T. Makowskiego w Łodzi w rozwoju i działalności artystycznej,
 2. Wspieranie drogi twórczej uczniów i absolwentów,
 3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 4. Prowadzenie, rozwijanie i wspieranie twórczości artystycznej amatorskiej i profesjonalnej,
 5. Wspieranie społecznej i kulturalnej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
 6. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z grup dysfunkcyjnych w dostępie do kultury. Organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń,
 7. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi z Polski i świata oraz z samorządem terytorialnym na rzecz krzewienia kultury i sztuki oraz podniesienia świadomości i wrażliwości artystycznej mieszkańców Łodzi,
 8. Wielokierunkowa współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami mająca na celu realizację celów statutowych,
 9. Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 10. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
 11. Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i wyrównywania szans edukacyjnych,
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizację życia kulturalnego: spotkań autorskich, wernisaży, wystaw, koncertów, przeglądów, festiwali, konferencji, targów, konkursów itp.,
 2. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń artystycznych i edukacyjnych,
 3. Inicjowanie i wspieranie działalności zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Łodzi im. T. Makowskiego w Łodzi środowiska lokalnego,
 4. Dofinansowanie plenerów malarskich,
 5. Wspieranie materialne szkoły ( zakup sprzętu i materiałów itp.),
 6. Organizowanie aukcji,
 7. Podejmowanie współpracy z artystami, stowarzyszeniami i instytucjami na rzecz rozwoju kulturalnego regionu i kraju,
 8. Promowanie lokalnych twórców i osób utalentowanych,
 9. Tworzenie klubów i świetlic,
 10. Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych,
 11. Pozyskiwanie wolontariuszy do działań statutowych,
 12. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych,
 13. Gromadzenie, aktualizacja, wymiana i upowszechnianie informacji kulturalnych i edukacyjnych związanych z profilem szczegółowej działalności,
 14. Użyczanie lub wynajmowanie eksponatów, sprzętu, materiałów dydaktycznych,
 15. Okazjonalne wydawanie materiałów promocyjnych i niskonakładowych publikacji: folderów, broszur, albumów,
 16. Działanie na rzecz swoich członków poprzez udostępnianie materiałów, sprzętu, pomieszczeń oraz organizowanie spotkań kulturalnych.