ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


IX
Edycja
Konkursu
im.
Tadeusza
Makowskiego


Protokół
z
posiedzenia
jury
...więcej


Ewaluacja IX Edycji Konkursu im. T. Makowskiego
organizowanego w roku szkolnym 2015/2016.


Wprowadzenie

Konkurs nazwany imieniem patrona szkoły organizowany jest przez ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi od 1999 roku. Wtedy też został stworzony regulamin konkursu, jego cele i założenia.

Ideą przewodnią jest wewnątrz szkolny przegląd prac uczniów, który odbywa się co dwa lata jako biennale, wzorowane na Konkursie im. Władysława Strzemińskiego organizowanego przez ASP w Łodzi.

Forma uczestnictwa w konkursie polega na interdyscyplinarnej prezentacji sylwetki artystycznej ucznia.

Celem konkursu jest rozwijanie własnych poszukiwań twórczych, rozbudzanie poczucia estetyki, doświadczanie i kształtowanie procesu twórczego oraz pozytywna rywalizacja twórcza w sprzyjającej atmosferze.

Oceny prac dokonuje Jury.

Od początku istnienia konkursu, w każdej z realizowanych edycji, Przewodniczącym Jury był Rektor ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, natomiast członkowie Jury to nauczyciele akademiccy głównie z ASP w Łodzi.

Wprowadzona została również zmienność wydziałów, z których powoływani są jako jurorzy, wykładowcy ASP w Łodzi a niekiedy wykładowcy innych uczelni artystycznych w celu uzyskania różnorodności aspektów podczas oceniania prac uczestników konkursu.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas najstarszych - III i IV Liceum Plastycznego oraz klas V i VI Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.
Uczniowie mogą zaprezentować prace plastyczne z minimum dwóch przedmiotów plastycznych nauczanych w naszej szkole łącząc dyscypliny przedmiotów artystycznych i przedmiotów projektowych związanych ze specjalnością i specjalizacją zawodową.

Dokumentacja Konkursu

Przewodniczący - Rektor ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
prof. Jolanta Rudzka-Habisiak

Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. nadzwyczajny

Wydział Grafiki i Malarstwa ASP
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
prof. Witold Kaliński

Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz
ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
dr hab. inż. arch. Andrzej Wachowicz

Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych ASP
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
dr hab. Janusz Czumaczenko

Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, ad.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

1 NAGRODA Abigail Frączek - w kategorii malarstwo
2 NAGRODA Milena Sobiecka – w kategorii malarstwo
3 NAGRODA Janusz Bieliński – w kategorii rysunek

WYRÓŻNIENIA:
1. WYRÓŻNIENIE Maja Skowronek – w kategorii malarstwo
2. WYRÓŻNIENIE Anna Kasprowicz – w kategorii rysunek
3. WYRÓŻNIENIE Mateusz Jurczyk – w kategorii plakat

W konkursie uczestniczyło – 40 uczniów z następujących klas:
V OSSP – 2 uczennice
VI OSSP – 1 uczennica
II a LP – 2 uczennice
II b LP – 1 uczeń
III a LP – 9 uczniów
III b LP – 8 uczniów
IV a LP – 5 uczniów
IV b LP – 11 uczniów

Uczniowie wybrali następujące przedmioty konkursowe:
Rysunek 28 uczniów
Malarstwo 23 uczniów
Rzeźba 2 uczniów
Podstawy fotografii i filmu 16 uczniów
Specjalność - fotografia i film
Specjalizacja - realizacje intermedialne 3 uczniów
Podstawy projektowania 3 uczniów
Specjalność art. formy użytkowe, wyroby unikatowe 3 uczniów
Specjalność art. techniki graficzne 3 uczniów
Specjalność art. dekorowanie wnętrz 4 uczniów
Specjalność art. techniki scenograficzne, modelatorstwo, dekoratorstwo 1 osoba
Specjalność art. reklama wizualna 5 osób

Podsumowaniem konkursu będzie wystawa laureatów, która odbędzie się 18 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00, w Galerii Wydziału Sztuk Wizualnych ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Wystawa będzie trwała do 18 lutego 2016 roku.

Analiza konkursu metodą SWOT.

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego wydarzenia,

Analizując aspekty związane z konkursem im. Tadeusza Makowskiego naszym zdaniem kluczowe znaczenie ma wzajemne przenikanie trzech podstawowych obszarów uczeń, szkoła, jury.

Uczniowie:
Niewątpliwą zaletą organizowanego konkursu jest ogromne zaangażowanie uczniów w jego realizację. Cechuje ją chęć prezentacji własnych prac, konfrontacja własnej twórczości na tle innych uczniów. Charakteryzuje twórcze poszukiwania, oryginalność, kreatywność oraz różnorodność prezentowanych ekspozycji. Towarzyszy temu pozytywna rywalizacja, planowanie i rozwijanie umiejętności organizacyjnych. Konkurs ma charakter progresywny ma coraz więcej uczestników.

Szkoła:
Szkoła jako organizator konkursu stwarza uczniom możliwości przygotowania, realizacji prac i ich prezentacji. Pogłębia relacje twórcze między uczniem i nauczycielem /indywidualne traktowanie ucznia – budowanie poczucia własnej wartości w kreowaniu artystycznej osobowości/.Stymuluje poczucie odpowiedzialności i integruje społecznością szkolną. Prezentacja najlepszych prac jest dobrym przykładem dla innych uczniów. Pozytywną stroną jest pomoc i zaangażowanie nauczycieli jako mentorów uczestników konkursu /relacja mistrz - uczeń/. Interdyscyplinarność prezentowanych prac - /łącząc dyscypliny przedmiotów artystycznych i przedmiotów projektowych związanych ze specjalnością i specjalizacją/ jest praktycznym doświadczeniem wprowadzającym w życie zawodowe.

Jury:
Atutem konkursu jest autorytet oraz zewnętrzna niezależna opinia Jury pod przewodnictwem Rektora ASP i składającego się z nauczycieli akademickich i zaproszonych gości. Ponad to przyznanie nagród i wyróżnień / bezpłatne uczestnictwo w kursie przygotowawczym do egzaminu wstępnego na wybranym przez laureata wydziale ASP w Łodzi.

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego wydarzenia,

Warunki ekspozycji
Słabą stroną związaną z przebiegiem i realizacją konkursu jest brak przestrzeni wystawienniczej przystosowanej do ekspozycji prac plastycznych związanych z konkursem. / Przestrzeń sali gimnastycznej i korytarzy szkolnych nie jest przystosowana do prezentacji prac /.

Materiały ekspozycyjne
Brak elementów wystawienniczych, które wpływały by na profesjonalną ekspozycję. Niewystarczająca ilość antyram i innych potrzebnych materiałów ogranicza formy prezentacji. Ponad to ograniczony i dość krótki czas przeznaczony na montaż wystawy decyduje o jej jakości.

Forma ekspozycji
Wyżej wymienione ograniczenia mają wpływ na formę i decyzje w podejmowanych działaniach poszczególnych uczniów. Czasami forma prezentacji prac jest nie w pełni zgodna z zamierzeniami ucznia i wspomagającego go nauczyciela.

O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego wydarzenia szansę korzystnej zmiany,

Potrzeba stworzenia przestrzeni wystawienniczej przystosowanej do prezentacji prac plastycznych. Zakup elementów wystawienniczych pozwoli na profesjonalną ekspozycję. Motywowało by to do udziału w konkursie, podniosło wartość prac prezentowanych w ramach konkursu oraz prestiż wydarzenia i szkoły.

Często ograniczenie ilości prac w połączeniu z lepszą jakością ich prezentacji wpłynęło by na wyższy poziom postrzegania konkursu i przyniosło by satysfakcję uczniom. ( np; w obecnej sytuacji i zapleczu przestrzeni ekspozycyjnej przemyślenia wymaga określenie minimalnej i maksymalnej ilości prac prezentowanej przez jednego ucznia ).

Propozycja zmian organizacji związanej z montażem ekspozycji (ewentualna zmiana terminu i wydłużenie czasu montażu)

Rozwijanie równowagi między przedmiotami artystycznymi a przedmiotami zawodowymi w ramach poszczególnych specjalności i specjalizacji pozwala na uzyskanie spójności działań plastycznych oraz kreatywności w prezentowaniu prac konkursowych i przygotowaniu własnej ekspozycji - aranżacji wystawy. Jest praktycznym doświadczeniem wprowadzającym w życie zawodowe i ułatwia podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów.

T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego wydarzenia niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Brak przestrzeni wystawienniczej przystosowanej do prezentacji prac plastycznych oraz brak elementów wystawienniczych pozwalających na profesjonalną ekspozycję. Stanowi istotną barierę w dalszym rozwoju konkursu i budowania jego ważnej roli w życiu artystycznym szkoły.

Może to również stanowić przyczynę pewnego zniechęcenia uczniów w dalszym udziale w konkursie i ograniczenie kreatywności jego uczestników.

IX Edycja Konkursu prowokuje do pytania czy zachodzi równowaga w ocenie między przedmiotami artystycznymi a przedmiotami poszczególnych specjalności artystycznych. Z racji założeń konkursu uczniowie prezentują głównie prace rysunkowe i malarskie. W związku z tym pojawia się propozycja wzmocnienia roli przedmiotów projektowych związanych z dalszym życiem zawodowym w ramach prezentacji konkursowych.

Subtelny i delikatny problem stanowi recepcja emocjonalna uczestników z odbiorem wyników konkursu. Dla laureatów jest to powód do satysfakcji i impuls do dalszego rozwoju. Dla pozostałych uczestników może powodować zahamowanie, zniechęcenie i obniżenie samooceny.

Rolą nauczycieli opiekujących się młodymi twórcami jest ich wsparcie, budowanie wiary w siebie i sens dalszej pracy prowadzącej do rozwoju każdego ucznia.

Podsumowanie

IX Edycja Konkursu Im.Tadeusza Makowskiego organizowanego w roku szkolnym 2015/2016. wskazuje na dalszy rozwój tego przedsięwzięcia realizowanego przez ZPSP Im.Tadeusza Makowskiego we współpracy z ASP im. Władysława Strzemińskiego. Świadczy o tym coraz większa liczba i zaangażowanie jego uczestników. Da się również zauważyć wzrost prestiżu konkursu w ocenie naszych uczniów. O roli konkursu decydują wyżej wymienione i omówione przez nas atuty. Myślimy że propozycje wyeliminowania słabych stron oraz minimalizacja zagrożeń da szansę jeszcze lepszej organizacji i progresji poziomu konkursu. Analiza opiera się na naszym postrzeganiu aspektów konkursu z którym jako nauczyciele przedmiotów plastycznych jesteśmy również związani. Pragniemy by przedstawione wyżej wnioski stały się przyczyną do dalszej dyskusji nad rozwojem i podniesieniem poziomu konkursu by stał się impulsem w budowaniu wiary i osobowości twórczej każdego uczestnika - ucznia naszej szkoły.

Tomasz Ciechanowski, Wiesław Budziejewski

Zapraszamy do galerii: ...więcej